Obchodné podmienky
Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

I. Objednávka

 • Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.mojaetiketa.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop).
 • Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
 • Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).
 • Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
 • Odoslaním objednávkového formulára alebo potvrdzujúcim emailom objednávateľ súhlasí a záväzne si tovar objednáva. Dodávateľ môže požadovať od klienta zaplatenie zálohy až do výšky objednávaného tovaru. Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň od 8,00-16,00 hodiny.

II. Dodacie lehoty

 • Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne podľa náročnosti a dostupnosti. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.
 • Vo všeobecnosti je termín dodania tovaru od 1 do 4 dní od dátumu overenia objednávky. Dodanie kuriérom je maximálne na štvrtý pracovný deň.

III. Cena, platobné podmienky a prepravné

 • Cena produktu je stanovená cenníkom uvedeného na stránke alebo ceny kalkulované našim obchodným oddelením.
 • Spotrebiteľ uhrádza platbu dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.
 • Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.
 • Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.
 • Pre zákazníka poskytujeme tieto možnosti dopravy:
  • Kuriér Geis - 3,60 € - dodanie maximálne na 4. deň od okamihu pripísania sumy na účet alebo prijatia potvrdenia o úhrade
  • Kuriér Geis - Dobierka - 4,38 € - dodanie maximálne na 4. deň od objednávky.
  • Osobný odber - Prevod na účet - 0,00 € - Malé Ripňany 174, 956 07 okr. Topoľčany, 0903 580 305
  V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad, ktorá slúži aj ako záručný list.

IV. Záručná doba

 • Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.
 • Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí a oboznámiť predávajúceho telefonicky alebo na e-mailovú adresu v prípade poškodenia. Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar v 100% náklade predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane faktúry poštou, prípadne kuriérskou službou na našu adresu.

V. Odchýlky farieb

 • Dodávateľ nezodpovedá za technologické odchylky vzniknuté spôsobom zobrazenia na monitore a technológii tlačenia (farby na tlačených materiáloch nezodpovedajú farbám na monitore).

VI. Stornovanie objednávky a odstúpenie od zmluvy

 • Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte. V prípade, že už Vaša objednávka je vo výrobnom procese, nie je možné ju stornovať.
 • Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku, ak Vám ju už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je na našej web stránke, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 15 dní na účet, z ktorého ste zaplatili.

VII. Záverečné ustanovenia

 • Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 1. 1. 2017.